Phát lại đá gà cựa dao Philippines DV1 ngày 08-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu DV1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu DV1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu DV1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu DV1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu DV1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu DV1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu DV1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu DV1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu DV1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu DV1