Phát lại đá gà Thomo CPC3 ngày 07-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:11:23
Trường đấu CPC3

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC3

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC3

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC3

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC3

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu CPC3

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC3

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC3

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC3

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:55
Trường đấu CPC3

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:37
Trường đấu CPC3

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC3

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC3

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:17:38
Trường đấu CPC3

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu CPC3

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu CPC3

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:15:31
Trường đấu CPC3

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:25
Trường đấu CPC3