Phát lại đá gà Thomo CPC5 ngày 05-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC5