Phát lại đá gà Thomo CPC5 ngày 03-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:12
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu CPC5

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC5

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC5

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC5

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC5

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC5

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:14:24
Trường đấu CPC5

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC5

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:34
Trường đấu CPC5

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:08
Trường đấu CPC5

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC5

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC5

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC5