Phát lại đá gà Thomo CPC2 ngày 07-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC2

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC2

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC2

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:11:29
Trường đấu CPC2

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC2

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC2

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC2

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC2

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC2

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:10:35
Trường đấu CPC2